18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

BU SİTEYE GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDASINIZ

"Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir."

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni


 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

  IWSA Aydınlatma Metni

   

  1.      Veri sorumlusunun kimliği

  Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki" veya “Şirket") olarak, sahibi bulunduğumuz IWSA'nın (International Wine & Spirits Academy) sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun") uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

   

  2.      Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Mey İçki'nin sahibi olduğu IWSA'nın hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Şirketimize iletmiş olduğunuz genel nitelikli kişisel verileriniz (ad-soyad, nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz, , e-posta adresi, telefon gibi iletişim verileriniz, adres bilgileriniz, fotoğrafınız, eğitim bilgileriniz, çalıştığınız yer gibi özlük bilgileriniz, mesleki deneyim bilginiz, sınav sonucunuz veya aday numaranız gibi sınav bilgileriniz vs.)ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örneğin, adli sicil kaydınız ve ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

  Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz;  IWSA tarafından verilen eğitimler (Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fermente ve Distile İçecek Servis Elemanı Yetiştirme Programı, WSET (Wine and Spirits Education Trust) eğitimleri vb.), workshoplar- etkinlikler ve sınavların organize edilmesi, bunların sizlere duyurulması ve bunlara katılımınızın sağlanması, eğitim ve sınav sonuçlarına bağlı olarak sertifikaların hazırlanması,  IWSA'nın sunduğu eğitim ve hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, sizlerle iletişim kurulabilmesi ve rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar  (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

  Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

   

  3.     Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'na, yurtdışında bulunan ve yetkili temsilcisi olduğumuz WSET'e (Wine and Spirits Education Trust), pazarlama faaliyeti yürüten ve Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan dijital pazarlama şirketlerine ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

  Buna ek olarak, Şirket'e verdiğiniz ticari elektronik ileti onaylarınız hukuki yükümlülüğümüz gereği İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilecektir.

  4.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

  • Kanun madde 5/1'de belirtilen açık rızanızın alınması (Örn. tarafınız bülten paylaşımı yapılabilmesi için açık rızanız alınacaktır.)
  • Kanun madde 5/2(c)'de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (Örn. Mey ile aranızdaki sözleşme kapsamında eğitimlerin, seminerlerin ve atölye çalışmaların gerçekleştirilebilmesi adına kişisel verileriniz işlenmektedir)
  • Kanun madde 5/2(ç)'te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması (Örn. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fermente ve Distile İçecek Servis Elemanı Yetiştirme Programı Eğitimine katılmanızı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verileriniz işlenmektedir)
  • Kanun madde 5/2(e)'de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması
  • Kanun madde 5/2(f)'de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması
  • Kanun madde 6/2'de belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızın bulunması
  • Kanun madde 6/3'te belirtilen özel nitelikli kişisel verileri işlemenin kanunlarda öngörülmesi

  Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletmek suretiyle her zaman geri alma talebinde bulunabilirsiniz.

  Kişisel verileriniz, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular kapsamında iletilen bilgilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

  5.      Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

  İlgili kişi olarak, Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

    

   Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu'nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 River Plaza Kat:25-29 Şişli İstanbul/Türkiye adresine veya kvkk@diageo.com adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.