18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

BU SİTEYE GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDASINIZ

"Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir."

 Kişisel Verilerin korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni-İş Ortakları

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

IWSA İş Ortakları Aydınlatma Metni

 

1.      Veri Sorumlusunun Kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki" veya “Şirket") olarak, sahibi bulunduğumuz International Wine and Spirits Academy'nin (“IWSA") sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun") uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2.      İşlenen Veriler ve İşleme Amaçları

Mey İçki'nin sahibi olduğu IWSA ile yaptığınız iş birliklerinde ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olmanızdan dolayı (şef, barmen, konuşmacı, eğitmen gibi), Şirketimize iletmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, fotoğrafınız, video ve ses kayıtları gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız, eğitim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

 

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilecektir:

 • IWSA tarafından gerçekleştirilen etkinlikler veya Wine & Dine, Rakı Gastronomisi ve atölyeler ve benzeri etkinlik ve iş birliklerinin organize edilmesi,
 • Bilet satışlarının gerçekleştirilmesi ve bilet satışlarında dijital iletişim yollarının kullanılması,
 • Geçmiş veya gelecek IWSA etkinliklerinin, atölyelerinin, benzeri etkinlik ve iş birliklerinin sosyal medya mecralarında, dijital platformlarda (Örneğin: Almanak) ve benzeri şekillerde ilan edilmesi ve duyurulması,
 • Etkinlik ve atölyelerin ve bu organizasyonlarda yapılan konuşmaların video ve ses kayıtlarının alınması ve sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda yayınlanması,
 • Hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması,
 • Sizlerle iletişim kurulabilmesi ve
 • Rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 

3.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere, Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dijital pazarlama şirketlerine ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Dijital yayınlarımız (e-kitap, e-dergi ve podcastler) ise internet sitemizde ve/veya dijital platformlarda herkese açık olarak paylaşılabilecektir.

 

Buna ek olarak, Şirket'e verdiğiniz ticari elektronik iletiye ilişkin tercihiniz hukuki yükümlülüğümüz gereği İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilecektir.

 

4.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan ve dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz başvurular ve iletişimler üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletmek suretiyle her zaman geri alma talebinde bulunabilirsiniz.

 

5.      Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

   

  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu'nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 River Plaza Kat:25-28 Şişli İstanbul/Türkiye adresine veya kvkk@diageo.com adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir. ​​